Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
 • Phone 12 629 85 90

test

Zapraszamy do naszej szkoły policealnej, do wyboru mamy dwa kierunki:
kolko Technik administracji
kolko Opiekun osoby starszej

W naszej szkole mogą się uczyć osoby dorosłe, które ukończyły średnią szkołe. Matura nie jest wymagana! Czesne jest bardzo niskie a program nauczaniapozwala na zdobycie umiejętności w wybranym zawodzie. Nauka odbywa się w systemie zaocznym, organizujemy prakty zawodowe.

Zapraszamy

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (podanie-policealna.doc)Podanie - Policealna Szkoła Zawodowa 58 kB2016-05-22

ORGANIZACJA NAUCZANIA :

Czas trwania nauki – 2 lata ( 4 semestry) zajęcia będą się odbywać w piątki ( 16.00 – 20.55) oraz w soboty ( 8.00 – 16.00)

Nauka w szkole ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

- rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

- rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą

- dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej

- udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.


KWALIFIKACJE:
K 1 Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej (Z.7.)- egzamin zdawany na koniec IV semestru

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku opiekun osoby starszej obejmuje następujące przedmioty:

-język obcy w pomocy społecznej
-język migowy
-organizacja opieki nad osobą starszą
-psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
-metodyka pracy opiekuńczej
-umiejętności opiekuńcze
-podstawy przedsiębiorczości
-aktywizacja społeczna

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS, KRUS i itp.

ZAJĘCIA W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM NA UL. ŁAZARZA 14.

POPROWADZI JE WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA.

Koszt nauki:
czesne - 50,00 zł miesięcznie
- brak wpisowego,
- legitymacja i indeks - 0zł!,
- opłata wyłącznie za miesiące, w których odbywa się nauka

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe !!!

Perspektywy pracy:
- dom pomocy społecznej
- zakłady opiekuńczo-lecznicze
- hospicja
- dzienne domy pomocy społecznej
- środowiskowe domy samopomocy
- organizacje pozarządowe
- środowisko zamieszkania osoby starszej
- szkoły

Zdobądź DODATKOWE kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej !!!


Liczba miejsc ograniczona,

decyduje kolejność składania podań !!!

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (podanie-policealna.doc)Podanie - Policealna Szkoła Zawodowa 58 kB2016-05-22
Pobierz plik (rozkład zajęć 2016 2017 II sem T-Administracji.xls na stronę.xls)rozkład zajęć 2016 2017 II sem T-Administracji.xls na stronę.xls 60 kB2017-02-14

Organizacja nauczania:
czas trwania nauki - 2 lata (4 semestry)
tryb zaoczny - zajęcia w piątki od godz. 16.00 oraz soboty od godz. 8.00, niedziela wolna!Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. 

 Ważnymi zadaniami zawodowymi technika administracji są:
w przedsiębiorstwach:
- obsługa administracyjno-biurowa przedsiębiorstwa, w tym redagowanie pism czy obieg korespondencji
- planowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji. Sporządzanie sprawozdań i protokołów posiedzeń i zebrań.
- prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem lub prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
- nadzorowanie innych pracowników

w administracji publicznej:
- opracowywanie projektów aktów administracyjnych
- prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
- przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie oprogramowania biurowego, finansowo - księgowego, internetu, urządzeń wspomagających prace biurowe oraz używanie specjalistycznego słownictwa w języku obcym2) załatwiania spraw w urzędach publicznych

3) sporzadzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

4) prowadzenia postępowania administracyjnego


Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować na stanowiskach administracyjno - biurowych w firmach i przedsiębiorstwach prywatnych, zakładach usługowych, organizacjach społecznych, jak również w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego czy jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów.

Koszt nauki:
czesne - 50,00 zł miesięcznie
- brak wpisowego,
- legitymacja i indeks - 0zł!,
- opłata wyłącznie za miesiące, w których odbywa się nauka

Dokumenty, które należy przynieść w celu zapisania się do szkoły:

- podanie (w załączniku poniżej)
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 3 zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego

 


LP

Przedmiot nauczania
Semestr Razem godzin
I II III IV
1 Język obcy w administracji 30 25     55
2. Działaność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 30 10     40
3 Podstawy prawa cywilnego 55 10     65
4 Podstawy prawa pracy     15 55 70
5. Podstawy prawa administracyjnego 20 10 20 40 90
6. Podstawy finansów publicznych       20 20
7. Zajęcia praktyczne - Wykonywanie pracy biurowej   70 70 20 160
8. Zajęcia praktyczne - Postępowanie w administracji  20  50 70 40 180
9. Podstawy przedsiębiorczości*  20       20
  Praktyka zawodowa 4 tygodnie w III semestrze
  Razem 175 175 175 175 700

*) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu

  Szkoła jest całkowicie BEZPŁATNA kolko
  Brak ukrytych kosztów kolko
  Bezpłatne zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS itp. kolko
  Legitymacje uprawiające do zniżek kolko
  Uprawnienia szkół publicznychkolko
  Szkoła w systemie zaocznym kolko

 

grafika

kolko  Piątki i soboty 2x w miesiącu, Niedziela WOLNA
kolko  Dobra lokalizacja, blisko centrum
kolko  Obiekt chroniony, monitoring
kolko  Bezpłatny parking szkolny
kolko  Zapisy na każdy semestr
kolko  Stypednium dla bezrobotnych z UP
kolko  Miła atmosfera


grafika

kolko  Szkoła jest całkowicie BEZPŁATNA
kolko  Brak ukrytych kosztów
kolko  Bezpłatne zaświadczenia do ZUS, MOPS, GOPS itp.
kolko  Legitymacje uprawiające do zniżek
kolko  Uprawnienia szkół publicznych
kolko  Szkoła w systemie zaocznym

kolko  Piątki i soboty 2x w miesiącu, Niedziela WOLNA
kolko  Dobra lokalizacja, blisko centrum
kolko  Obiekt chroniony, monitoring

kolko  Bezpłatny parking szkolny
kolko  Zapisy na każdy semestr
kolko  Stypednium dla bezrobotnych z UP
kolko  Miła atmosfera

kolko Nasze Liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków rodzinnych.
W naszej szkole uczą się osoby w różnym wieku, nie tylko słuchacze osiemnastoletni, ale również 40-, 50-, czy 60-ciolatkowie.
Często osoby z dłuższą przerwą w edukacji mają wiele obaw czy poradzą sobie w szkole. W praktyce okazuje się, że właśnie tacy słuchacze są mocno zmotywowani, sumienni i dzięki temu często osiągają wysokie wyniki w nauce.
Ukończenie szkoły ułatwia zdobycie pracy, awans w dotychczasowej, otwiera drogę do dalszego kształcenia oraz przynosi satysfakcję z samego siebie.
Biorąc pod uwagę to, że uczymy się przez całe życie na naukę nigdy nie jest za późno.

kolko Kadra pedagogiczna to grono doświadczonych i kreatywnych nauczycieli o wysokich kompetencjach z wieloletnią praktyką zawodową.
Podejmując naukę w naszym Liceum słuchacze zyskują nowe możliwości rozwoju i dostęp do wiedzy. Przywiązujemy dużą wagę do panującej przyjaznej atmosfery, pomagamy słuchaczom uwierzyć w siebie i uczymy krytycznego myślenia.
Potwierdzeniem naszych osiągnięć i jakości kształcenia jest ewaluacja zewnętrzna, podczas której oceniono naszą pracę na poziomie B, który oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła także od kilkunastu lat posiada certyfikat jakości DIN EN ISO 9001:2008.

 

 • pokoj-nauczycielski
 • sala-komputerowa
 • sala-wykladowa
 • sala-wykladowa2
 • sala1
 • sala2
 • sala3
 • sala4
 • sala6
 • szkolazdz

kolko Nasze Liceum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, które nadane zostały na podstawie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty. W naszym liceum realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

kolko Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych trwa 3 lata (sześć semestrów), natomiast absolwenci zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do klasy drugiej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i soboty ( co dwa tygodnie).

kolko Bezrobotni po spełnieniu określonych warunków mogą ubiegać się o stypendium z Urzędu Pracy za podjęcie i kontynuowanie nauki. Zainteresowani słuchacze mogą również skorzystać bezpłatnie z konsultacji z doradcą zawodowym.

kolko Organizujemy nabór do szkoły dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.