Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

Słuchaczom naszej szkoły przysługują uprawnienia identyczne z tymi, które przysługują uczniom szkół państwowych. Zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są przez instytucje państwowe, ZUS, MOPS, GOPS, SĄDY i inne. Natomiast legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy.

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej słuchacz obowiązany jest do MINIMUM 50% OBECNOŚCI na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. W przypadku niespełnienia wymogu o 50% obecności przez słuchacza, SZKOŁA NIE BĘDZIE WYSTAWIAŁA zaświadczeń do MOPSu, ZUSu i innych instytucji, a także ma obowiązek przesłania do w/w instytucji informacji o nieuczęszczaniu słuchacza na zajęcia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin. Nieobecności mogą również skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

Słuchacz, który będzie pobierał świadczenia z w/w instytucji, a nie będzie spełniał wymogu 50% frekwencji, zobowiązany będzie do zwrotu świadczeń wraz z odsetkami.