Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej słuchacz obowiązany jest do MINIMUM 50% OBECNOŚCI na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. W przypadku niespełnienia wymogu o 50% obecności przez słuchacza, skutkuje SKREŚLENIEM Z LISTY.


Obowiązkowe podpisywanie list obecności na zajęciach


Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku integralną częścią dokumentacji przebiegu nauczania są listy obecności:
Każdy słuchacz szkoły dla dorosłych musi obowiązkowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na poszczególnych godzinach zajęć dydaktycznych.


W przypadku braku podpisów organ kontrolujący może zakwestionować status słuchacza, co może skutkować np.:


kolko Niedopuszczeniem do egzaminów semestralnych
kolko Niezaliczeniem semestru
kolko Cofnięciem lub wstrzymaniem pobieranych przez słuchacza świadczeń z ZUS, KRUS itp.