Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Direction ul. Wybickiego 3a, Kraków
  • Phone 12 629 85 90
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (podanie-policealna.doc)Podanie - Policealna Szkoła Zawodowa 58 kB2016-05-22
Pobierz plik (rozkład zajęć 2016 2017  II sem T-Administracji.xls na stronę.xls)rozkład zajęć 2016 2017 II sem T-Administracji.xls na stronę.xls 60 kB2017-02-14

Organizacja nauczania:
czas trwania nauki - 2 lata (4 semestry)
tryb zaoczny - zajęcia w piątki od godz. 16.00 oraz soboty od godz. 8.00, niedziela wolna!Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. 

 Ważnymi zadaniami zawodowymi technika administracji są:
w przedsiębiorstwach:
- obsługa administracyjno-biurowa przedsiębiorstwa, w tym redagowanie pism czy obieg korespondencji
- planowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji. Sporządzanie sprawozdań i protokołów posiedzeń i zebrań.
- prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowanie kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem lub prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
- nadzorowanie innych pracowników

w administracji publicznej:
- opracowywanie projektów aktów administracyjnych
- prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej
- przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych

Absolwent szkoły zostanie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie oprogramowania biurowego, finansowo - księgowego, internetu, urządzeń wspomagających prace biurowe oraz używanie specjalistycznego słownictwa w języku obcym2) załatwiania spraw w urzędach publicznych

3) sporzadzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych

4) prowadzenia postępowania administracyjnego


Możliwości zatrudnienia:
Technik administracji może pracować na stanowiskach administracyjno - biurowych w firmach i przedsiębiorstwach prywatnych, zakładach usługowych, organizacjach społecznych, jak również w jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego czy jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów.

Koszt nauki:
czesne - 50,00 zł miesięcznie
- brak wpisowego,
- legitymacja i indeks - 0zł!,
- opłata wyłącznie za miesiące, w których odbywa się nauka

Dokumenty, które należy przynieść w celu zapisania się do szkoły:

- podanie (w załączniku poniżej)
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
- 3 zdjęcia
- kserokopia dowodu osobistego

 


LP

Przedmiot nauczania
Semestr Razem godzin
I II III IV
1 Język obcy w administracji 30 25     55
2. Działaność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 30 10     40
3 Podstawy prawa cywilnego 55 10     65
4 Podstawy prawa pracy     15 55 70
5. Podstawy prawa administracyjnego 20 10 20 40 90
6. Podstawy finansów publicznych       20 20
7. Zajęcia praktyczne - Wykonywanie pracy biurowej   70 70 20 160
8. Zajęcia praktyczne - Postępowanie w administracji  20  50 70 40 180
9. Podstawy przedsiębiorczości*  20       20
  Praktyka zawodowa 4 tygodnie w III semestrze
  Razem 175 175 175 175 700

*) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu